هنوز در سفرم (قسمت سوم و پایانی(

Лютий 9, 2008 at 3:20 pm Залишити коментар

هنوز در سفرم (قسمت سوم و پایانی(

تو همين حين صداي ناله ها و ضجه هاي الهه بلند شد – محسن كيرش رو فرستاده بود تو كون الهه -تا حالا خيلي دقت نكرده بودم – بابا چه كون رو فرمي داره الهه- واقعا يه لحظه دلم خواست همزمان هم نازنين رو بكنم و هم كون الهه رو -واي چه صحنه اي بود صحنه كون دادن الهه – كيرم داشت منفجر ميشد – فكر كنم با هر بار تلمبه زدن محسن كلي از آب استخر وارد كس و كون الهه ميشد – ولي نامرد بي وقفه و بدون توجه به ضجه هاي الهه ، همينطور داشت تو كونش تلمبه ميزد -الهه مدام تكرار ميكرد واي واي – پاره شدماعتراف ميكنم ديدن پاره شدن كون الهه
خيلي لذت داشت- منو نازنين هر دو مون داشتيم به اين صحنه نگاه ميكرديم كه نازنين گفت :من برم دستشويي و برگردم – گفتم چي كار داري ؟ حالا الان نرو اونم يه نگاه همراه با تعجب به من كرد و خواست بره به سمت دستشويي حياط كه مانعش شدم
اونم رونهاشو به هم فشار داد و گفت الان ميريزه ها
منم تو يه لحظه به ياد فانتزي واتر اسپورت افتادم – كه آرزو داشتم با ماه رويي بهشتي همچون نازنين يه بار تجربه كنم – حالا كور از خدا چي ميخواد؟ دو چشم بينا
دهنم رو نزديك چاك كسش كردم و شروع كردم به ليسيدن – با دستاش سرم رو به عقب روند و گفت بذار برم توالت وقتي برگشتم بخورش – منم با بي قيدي و شهوت گفتم هر كاري داري تو دهن من بكن!!!با تعجب گفت ديوونه شديا ساسان و سرم رو به عقب هل داد – منم كه از شهوت و دلهوره ديوونه شده بودم – گفتم بشاش تو دهنم – ميخوام با شاشت دوش بگيرم – ميخوام شاشت رو بخورم – اولش باورش نميشد ولي همينكه اصرار بي پايان و جدي منو ديد – انگار خودش هم راغب شد كه از بهشتش جوي شير و عسل معروف رو تو دهنم جاري كنه و من رو جزو اصحاب يمين قرار بده – يه كمي به پاهاش زاويه داد و به سمت پايين متمايل كرد تا چاك كسش وا بشه – در همين حين شروع كردم با زبونم به حالت استدعا و التماس لاي كسش رو كاويدن-ولي من دل تو دلم نبود – يه لافي از روي شهوت زده بودم و نمي دونستم چي
ميشه؟نكنه بزنه تو ذوقم؟ يا بپره تو گلوم و پس بزنمش؟ نكنه ضد حال بشه؟ولي وسوسه جاري شدن ادرار نازنين از لاي كسش و چوچولش تو دهنم ، چيزي نبود كه اين دلهوره ها بتونن حريفش بشن -تو همين افكار غرق بودم كه…………….يهو جاري شدن مايع گرمي رو تو دهنم حس كردم – با ولع تمام – همچون نوشيدن شير توسط طفل از پستان مادر – نوشيدم – هر بار كه دهنم پر ميشد -ما بقي صورتم رو نزديك ميكردم و غسل تعميد رو به جاي مياوردم و شاش تو دهنم رو قورت ميدام و دوباره دهان در برابر اين مائده بهشتي – كه حقيقتا از بهشت وجود نازنين جاري بود – ميگشودم – آرزو مي كردم كه اين لحظه رويايي هرگز به پايان نرسه – طعم متبوع و شور مزه اي تمام دهانم رو پر كرده بود – نزولات آسماني و بهشتي كس نازنين كه به پايان رسيد شهوت من صد برابر شده بود – دائم به حالت سوال ميگفتم – نازنينم هر چي از اون تو مياد ماله دهنه منه؟ اونم كه بيش از من تحريك شده بود مدام سرم رو تو كسش فشار ميداد و پشت سر هم پاسخ
ميداد : آره آره آره – همش ماله توئه – آره همش ماله دهنه توئه
حالتي غير قابل تصور و توصيف داشتم – خودم رو تو معراج حس ميكردم – كه يهو يه بنده خدايي با الاغ از كنارم رد شد اون لحظه نشناختمش – ولي بعدا متوجه شدم كه……………بوده – نميدونم طبقه ششم بودم يا هفتم ……………. – !!!!
با چكيدن آخرين قطرات شاش نازنين تو دهنم به خودم اومدم
نازنين پشت سر هم اين جملات رو تكرار ميكرد -آره ، آره همش ماله دهنه توئه- فقط تو – كه يهو فكري از ذهنم گذشت و تو دلم خندم گرفت – كه نكنه يهو پريود بشه تو دهنم – بگه بفرما هر چي از اين تو مياد بيرون ماله دهنه توئه……
دهنم رو از كسش جدا كردم ومتوجه اطرافم شدم – محسن و الهه هم كه انگار كارشون تموم شده بود – همينطور چهارشاخ مونده بودن و ما رو نگاه ميكردن……
همينكه نگام به الهه و محسن افتاد يه جورايي خجالت كشيدم – سريع پريدم تو استخر و در حين پريدن هم نيت غسل جنابت ارتماسي كردم – تا آثار ادرار نازنين از سر و روم پاك بشه و حكم شرع رو هم به جا آورده باشم – نازنين هم همينطور كون لخت آروم وارد آب شد و سريع خارج شد – اومدم بيروم و رفتم به سمت نازنين – اومد تو آغوشم و دستش رو دور گردنم حلقه كرد وپاهاش رم گرفت بالا و به همين صورت رفتيم به سمت ويلا تا عشقبازي نيمه كارمون رو از سر بگيريم – همين طور خيس و آب چكان وارد ويلا كه شديم من دستم رو از زير باسن نازنين آزاد كردم تا بياد پايين – ولي انگار چيزي تو ذهنش بود كه امتناع كرد – و با مالوندن كسش به كيرم منو متوجه كرد كه مايله به صورت سر پايي – چاك كسش رو بگام – پس دوباره دستم رو به زير رونها و كون نازنين بردم و اوردش بالا – كيرمم كه انگار داراي رادار جهت ياب در زمينه سوراخه به راحتي سر چاك كس نازنين قرار گرفت – اما دريغ و صد دريغ كه كس نازنين به هيچ عنوان آمادگي سكس نداشت و تماس آب با اون تمام ترشحات كسش رو از بين برده بود – گفتم بيا پايين نازتو بخورم – همينكه آب انداخت ميفرستم توش – اونم با پدر سوختگي گفت همينجوري خوبه – منم با شيطنت گفتم جر ميخوري ها – كه جواب منو داد كه اين ديگه مشكل منه!!
سر كيرم همچنان با چاك كسش -كه تو اون لحظه حاضر بودم واسش جون بدم – در تماس بود – يه كمي خودم رو به عقب مايل كردم تا تعادلمون به هم نخوره – و يكي از دستامو با آب دهنم خيس كردم و به سر كيرم ماليدم – و كيرم رو تا حدي به داخل كس نازنين هدايت كردم – ولي كارساز نبود – كسش بيش از اينها بايد خيس ميشد – اين دفعه از آب دهن نازنين استمداد جستم – ديدم نازنين هم بي قراره واسه گاييده شدن و جر خوردن – ديگه گفتم هر چه باداباد – يه خورده نازنين رو آزاد كردم تا با وزن خودش كيرم وارد بهشت موعود بشهكيرم ذره ذره و به حالتي كه واقعا داشت كسش جر ميخورد راهش رو باز كرد و داخل شد – همينكه مقداري رفت تو – يهو با فشار كمرم وبيشتر با رها كردن نازنين – ته اين كوچه به ظاهر بن بست وا شد و كيرم تا دسته رفت توش – چنان دردي به اون كس بي همتاش وارد شد كه فكر كنم با تمام قدرت گردن منو گاز گرفت – و همراه با گاز گرفتن جيغ خفه اي هم -كه احتمالا ناشي از درد و لذت توامان بود -كشيد
ديگه به قول معروف راه باز بود و جاده دراز – رفت و آمد هاي كيرم تو كسش بي وقفه ادامه داشت – براي اينكه بيشتر لذت ببرم – با دستام كه زيره كون نازنين قلاب بود يه حالي هم به سوراخ تنگ كونش ميدادم
با هر باري كه انگشتم ميرفت تو كونش يه گازي از شونه يا گردنم ميگرفتاين كارش كه با نگاه متعجب و همراه با سوال من مواجه ميشد -فورا ميگفت حقته (يعني داره درد سوراخ كونش رو اينطوري تلافي ميكنه)پيش خودم گفتم ما رو ببين كه رو درخت كي يادگاري نوشتيم – ديگه رحم و مروت رو يكسره به كناري نهادم و با كير كلفتم – آوردم بلايي رو بر سر كسش كه آوردني بودلحظه اي بعد ديدم داره به حالت ارگاسم ميرسه -با هر بار بالا و پايين رفتن صداي شلپ شلپ كسش رو كه توش تلمبه ميزدم ، ميشنيدم – چه آبي انداخته بود چاك كسش – اين صدا و صداي ناله هاي نازنين حسابي ديوونم كرده بود – اجازه دادم كاملا ارضا بشه – با فرو كردن ناخوناش تو بدنم و جيغ هاي پي در پيتو بغلم ارضا شد – ولي رهاش نكردم – حس لذت بردنش تقريبا به اتمام رسيده بود ولي من بي وقفه تلمبه ميزدم – اولش يه كمي رفلكس الكي نشون داد تا به اصطلاح منم حال كنم و ارضا شم – ولي …… ولي مگه آب من به اين راحتي ها ميومد – درد
همراه با عذاب در تمام وجودش مستولي شده بود – ولي همچنان رو در واسي ميكرد و اعتراض نميكرد – يه بند تلمبه ميزدم تو چاك كس خوش استيل و صورتي رنگش – حس ميكردم واقعا كسش داره آش و لاش ميشه – اونم با حالتي كه ميشد به نهايت عذاب كشيدنش پي برد – مي گفت بيا، زود باش ،تو رو خدابيا – تمام ناخوناش رو تو تن من فرو كرده بود و لبش رو با گاز گرفتن هاي پي در پي كبود كرده بود – ديدم – آبم داره مياد – به شدت تلمبه زدن و گاييدن سوراخ كسش افزودم با رعشه اي كه به تنم مي افتاد – گفتم نازنينم دارم ميامبخورش – آبم رو بخور – با سرعت و چالاكي كه در تصورم نمي گنجيد – از رو كيرم پريد پايين و كيرم رو گذاشت تو دهنش – و با حركت دست به اومدن آبم كمك كرد – آبم با جهشي فوق العاده – كه با لذتي باور نكردني و بي همانند توام بود – وارد دهنش شد – آخ – خدايا چه حال خوبي دارم – خدايا اين حال رو از من نگير – انگار جمع كثيري در تاييد دعاي من آمين گفتند!!! – بايد به احاديث و روايات مراجعه كنم ببينم اينا ديگه كي بودن؟
خلاصه – نازنين همچون پرنده زخمي خودش رو به روي تختخواب كشوند – با كرختي مفرط و يه حالت خلسه خاص كه هنوز توام با لذت بود – رفتم كنارش كه از لذتي كه براي من بوجود آورده تشكر كنم و دست تفقدي هم به سر و روش بكشم – (به هر حال بعد از دو سه بار معاشقه – اولين بار بود كه تقريبا با هم ارضا ميشديم)- و غرق بوسش كنم – يه نگاهي به ساعت كردمو ديدم حدود پنج عصرهرفتم و كنارش خوابيدم
آآآآآآآآآخ خ خ خ خ خ – جانممممممم – بهترينه من – عزيز ترينم – عمرم – نفسم – مونس و همدمم
داشت به آرومي اشك ميريخت – به خدا دنيا بر سرم خراب شد – دستش رو گذاشته بود تو لاپاش و پاهاش رو محكم به هم فشار ميداد – شير فهم شدم كه ادامه سكس بعد از ارضا شدن نازنين – شديدا باعث آزار و اذيت و ايجاد درد در قسمت مهبلش شده – خرابه خراب و منزجر از رفتارم و خود خواهيم- ملتمسانه شروع كردم گونه و پيشونيش رو بوسيدم – مني كه ميخواستم از وجودم، نازنين نهايت لذت رو ببره وبعدش از ارضا شدن و لذت بردن نازنين ، منم به اوج لذت جنسي نايل بشم – حالا تبديل شده بودم به فرشته عذابش و سوهان روحش – به والله كه نمي دونستم چي كار كنم – كاملا مستاصل شده بوده – اومدم كنارش و آروم تو گوشش زمزمه كردم كه – به خداوندي خدا ،فكر نمي كردم تا اين حد باعث آزارت بشم – نازنينم – بهترينم الهي قربونت برم – دور سرت بگردم – بلا گردونت بشم – به خدا غلط كردم – خود خواهي كردم – تو رو خدا گريه نكنالهي بميرم و چشماي نازنينه تو رو گريان و اشكبار نبينم- عمرم – عسلم – به خدا با هر
اشكت هستيه منو به آتيش مي كشي و سالي از عمرم رو بر باد ميدي – نكن – اين كار و با من نكن( دوستان و همراهان ممكنه به من نسبت هاي عجيب و غريب بدن ولي شايد نتونين بفهمين – كه با چنين كرشمه و غمزه و غمازه اي كهنازنين- بر دلم بنهاده بود داغ تازه اي – نازنين رو مي پرستيدم – عاشقانه و ديوانه وار مي پرستيدمش – و طاقت هر چيزي رو داشتم – جز گريه و دلخوري نازنين -( اين فرشته و حوري بهشتي) – رو از خودم ) حس عجيبي نسبت به اين اسطوره سكس و عشق در من وجود داشت – يه حس سرسپردگي (به معناي خوبش ) و دلباختگي و كرنش در مقابل زيبايي روحش، تو ذره ذره وجودم جريان داشت
هزاران بوسه بر اندام بهشتيش نثار كردم – خصوصا به ورودي اصلي بهشتشتنها آرزو و خواستم اين بود ، مورد عفو درگاه بخشايشش قرار بگيرم – كه حس ميكردم در مورد من – ديوار بخشايشش چنان بلنده كه كمتر گناهي وجود داره كه ممكنه از من سر بزنه كه از اون بلند تر باشه – ولي با تمام اين احوال سخت نگران بودم – گفتارم چنان پريشان بود كه بيشتر شباهت ميبرد به هذيانهاي بيمار تب دار – ولي ابايي نداشتم از گفتن هر چيزي كه باعث شه نازنينم گوشه چشمي به من بيندازه و از سر تقصيراتم بگذره – دوستان زبان از بازگو كردن اون احوال بي نهايت قاصره و كلام الكنه – به قول حضرت خداوندگار مولانا : چون قلم اندر نوشتن مي شتافت / چون به عشق آمد قلم در خود شكافت – عزيزانم حال عجيبي دارم – ناخودآگاه دست به دعا و استعاذه به درگاه خداوند برداشتم و چه زود در اون لحظاتي كه غوغايي در دلم بر پا بود جواب
داد – خدايا ايمني از تو – مهابت هم ز تو – دعا از تو – اجابت هم ز توبار خدايا اين دل به ظاهر كوچيك و به واقع دريايي نازنين رو كه ناخواسته از كردار من متلاطم شده – آرامش دوباره ببخش – اين افكار و گفتار در ذهنم تداعي شد و بي اختيار تمام تن و وجود نازنين رو غرق بوسه كردم – ناگهان بيتي از ذهنم گذشت كه : تو نگو ما را بدان شه بار نيست / با كريمان كارها دشوار نيست – با قوت قلبي كه تكرار اين بيت به من داد – دهانم رو به گوش نازنينم نزديك كردم گفتم: نكنه از فراق تلخ گويي تو سخن/ هر چه ميخواهي كن ، ليكن آن مكن – پس يا ببخش يا سر ببر من را چو ميش – هر طوري كه دلت ميخواد تلافي كن – و منو از درگاهت نرون كه گر تو براني به كه روي آورم؟
حال زار و نذاري داشتم – مستقيم تو چشماش نگاه كردمو گفتم من حاضرم واسه هر مكافاتي – آاااااااااااااخ خ خ خ ح – با چشمان نمناكي كه ميشد هنوز برق عشق و علاقه رو توش خوند – نگاهي به من كرد كه بند دلم پاره شد و آروم بوسه اي بر روي لبم نهاد – آفرينها بر تو بادا اي خدا/بنده خود را ز غم كردي جدا – بي اختيار اشك شوق مي ريختم – به دست و پاي نازنين افتادموبهترين و بهترين و بهترين الفاظي رو كه يك انسان ميتونه نثار يه انسان ( كه نه فرشته – نه نه نه خيلي از فرشته پاك تر و والاتر )ديگه بكنه – نثارش كردم – چه حالي داشتم – اين كه نگاشتم يك از هزار آن چيزي كه بر من رفت، نبود
در دل حسرت بردم بر مردي كه شب هنگام در كنار و هم آغوش نازنين . همبسترش باشه و با استشمام شميم نفسهاش به خواب بره – و وقتي كه صبح گاهان از مرگ كاذب برميخيزه و صور اسرافيل روزانه دميده ميشه – اولين چيزي كه نگاهش رو نوازش ميده صورت همچون گلبرگ نازنين باشه

چشمام رو باز كردم – گيج و منگ بودم – عطر نفسهاي نازنين كه تو آغوشم بود بينيم رو نوازش ميداد – ساعت رو نگاه كردم – ديدم دقيقا نه و نيمه شبه اوه، چهار پنج ساعتي خواب بوديم – واي خدايا چه خواب آشفته اي ديدمولي نه!! كشيدن ناز اين آتيش پاره حتي تو خواب هم لذت بخشه – باور كنيناگه لذت اين خواب بيشتر از معاشقه هاي واقعي مون نباشه – حقيقتا كمتر هم نيست – نگاهم رو به سمت صورت نازنين چرخوندم و بوسه آرومي، كه همه احساساتم رو در اون جمع كرده بودم – بر روي لبهاش – همون لبهايي كه شبيه غنچه نيمه شكفته گل بود – نهادم و در دل تكرار كردم – نازنينم – ديوونهديوونتم
پایان

 

Entry filed under: دختر خوشگل سکسی سکس عکس کوس کس فیلم.

هنوز در سفرم (قسمت دوم( عکس های زیبا برای دسکتاپ

Залишити відповідь

Заповніть поля нижче або авторизуйтесь клікнувши по іконці

Лого WordPress.com

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис WordPress.com. Log Out /  Змінити )

Google+ photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Google+. Log Out /  Змінити )

Twitter picture

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Twitter. Log Out /  Змінити )

Facebook photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Facebook. Log Out /  Змінити )

w

З’єднання з %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


بهترین ایمیل های سکسی در ایمیل شما عکس فیلم کوس کون کیر خفن!

چنان که مایل به ارسال
داستان های سکسی بدون خطر فیلتر شدن به ایمیل خود هستید روی آدرس زیر کلیک کنید و
سپس ایمیل خود را وارد کنید

 
کلیک کنید

با وارد کردن ایمیل
خود، شما هر روز ایمیل های بسیار حاوی عکس فیلم و داستان سکسی دریافت می کنید! لذت
را با ما تجربه کنید

RSS خرید پستی فروشگاه لوزارم آرایشی زیور آلات

  • Відбулась помилка — схоже, що канал не працює. Спробуйте ще раз.

%d блогерам подобається це: